Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. 1.Anvendelse og gyldighed.

  1. i.Enhver leverance fra WOOD you feel sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse forudgående er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale.

  2. ii.Købers angivelse af særlige eller generelle vilkår i udbudsmateriale, ordrer, købsbetingelser m.v. anses ikke som en fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre WOOD you feel skriftligt har accepteret dette og da alene for så vidt angår de vilkår, der udtrykkeligt er fraveget.

 2. 2.Tilbud/ordrer.

  1. i.Tilbud afgivet af WOOD you feel er med forbehold for mellemsalg.

  2. ii.Aftale mellem køber og WOOD you feel anses først for indgået, når WOOD you feel har fremsendt ordrebekræftelse.

  3. iii.Købers eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal foreligge skriftligt og være WOOD you feel i hænde senest 8 hverdage efter ordrebekræftelsens dato.

 3. 3.Prisforbehold.

  1. i.Angivne priser er baseret på den i ordrebekræftelsen nævnte valuta, der afregnes til dagskurs, samt de på ordrebekræftelsesdagen gældende told- og afgiftssatser. WOOD you feel forbeholder sig ret til prisregulering i tilfælde af ændringer i disse faktorer. Angivne priser er inklusive gældende moms.

 4. 4.Levering.

  1. i.Hvor der er truffet aftale om levering på et af køber anvist sted, leveres varen i henhold til angiven fragt/transportpriser. Køber overtager ansvaret for varerne ved aflæsning/modtagelse.

  2. ii.Medmindre andet er anført i WOOD you feel’s ordrebekræftelse, regnes leveringstiden fra ordrebekræftelsens dato. WOOD you feel kan udsætte bekræftet leveringstid, såfremt køber ikke opfylder aftalte kredit- og betalingsbetingelser herunder misligholder forpligtelser i henhold til tidligere leverancer.

  3. iii.Indtræder der forsinkelse på grund af forhold der ligger udenfor WOOD you feel indflydelse, underretter WOOD you feel kunden om årsagen til forsinkelsen og om hvornår varen kan forventes leveret. Kunden kan ikke udøve misligholdelsesbeføjelser mod WOOD you feel som følge af forsinkelser der ligger udenfor WOOD you feel’s ansvarsområder.

 5. 5.Ejendomsforbehold.

  1. i.WOOD you feel forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil betaling er sket.

 6. 6.Annullering.

  1. i.Annullering accepteres kun efter særlig aftale.

 7. 7.Returvarer.

  1. i.Returvarer modtages kun efter forudgående skriftlig aftale.

 8. 8.Undersøgelsespligt.

  1. i.Køber er forpligtet til inden 8 dage efter modtagelsen af en leverance at fortage fornødne stikprøveundersøgelser til konstatering af eventuelle mangler og fejl. købers undersøgelsespligt vedrører også produktets tekniske egenskaber.

 9. 9.Reklamation.

  1. i.Reklamationer over varens konditioner må ske skriftligt til WOOD you feel inden ibrugtagen og senest 8 dage efter varens modtagelse.

  2. ii.Køber skal give skriftlig meddelelse om mangler direkte til WOOD you feel uden ugrundet ophold efter, at manglen er opdaget.  Meddelelsen skal indeholde en specifikation af manglen.

  3. iii.I tilfælde af reklamation er køber ikke berettiget til at disponere over det leverede eller returnere det til WOOD you feel uden WOOD you feel’s skriftlige tilladelse.

 10. 10.Produktinformation/kvalitet

  1. i.Alle oplysninger samt tekniske data, der fremgår af WOOD you feel’s brochurer og website er vejledende og kun bindende i det omfang sådanne indgår som en del af en skriftlig bekræftet aftale.

  2. ii.Køber bærer selv ansvaret for, om varen og de tekniske data i sin helhed egner sig til dennes behov.

 11. 11.Produktansvar.

  1. i.WOOD you feel er ikke ansvarlig for produktskader, udover hvad der gælder iht. lov om produktansvar.

 12. 12.Betalingsbetingelser.

  1. i.Wood you feel modtager kun betaling ved bestilling, med mindre andet er skriftligt aftalt.

  2. ii.For ordre der ikke aftages på aftalte leveringstidspunkt, sker oplagring for købers regning og risiko.

 13. 13.Garantibestemmelser.

  1. i.Garanti ydes kun hvor dette er særskilt aftalt.

 14. 14.WOOD you feel’s ansvar.

  1. i.WOOD you feel påtager sig intet ansvar for, at leverede produkter anvendes i strid med påtænkte formål.

 15. 15.Force majeure.

  1. i.Ingen af parterne er berettiget til erstatning eller til at ophæve aftalen i tilfælde af manglende opfyldelse, såfremt dette skyldes force majeure.

  2. ii.Force majeure foreligger, såfremt en part eller dennes underleverandør forhindres i at opfylde den indgåede aftale som følge af krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud samt udbredt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne have været forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af aftalen.

 16. 16.Lovvalg og værneting.

  1. i.Alle tvister i anledning af og med tilknytning til WOOD you feel’s leverancer, herunder blandt andet vedrørende aftalens indgåelse, fortolkning og gyldighed eller i anledning af tilknyttede aftaler, skal bedømmes efter dansk ret.

made in denmark

PASSION OG TEMPERAMENT

telefon 4032 4200

planke

bord

PRIS incl.

NATURLIGT IMMUNFORSVAR

<< ForsideFAQ.html
<< ForsideFAQ.html
 1. Dansk håndværk ✓

 1. Service-kit ✓

 1. Gratis levering og montering ✓

 1. Bord for livet ✓

 1. Nummereret bord ✓

 1. Bog om bord, træ og historie ✓

 1. Udvalgt eksotisk træsort ✓

 1. 5,5 cm tyk kvalitetsbord ✓

 1. Dansk design✓

 1. Specialdesignet bord & ben ✓

 1. Bordets vægt ca.150 kg ✓

Bestilmailto:amm@woodyoufeel.com?subject=Bestilling%20af%20plankebord
Læs mereplankebordet.html
 

KontaktWOOD you feel

tel. 4032 4200

info@woodyoufeel.com

ServiceFå personligt svar på dine spørgsmål.

Vi ringer dig op og får en uforpligtende snak.Følg os på facebook

Ring mig opmailto:amm@woodyoufeel.com?subject=Ring%20mig%20op.